IPA logo crest color

International Police Association

Belgian Section

Driekleur België

 

Mijnheer de Commissaris-Generaal,

Mijnheer de Zonechef,

Met droefheid en ongeloof hebben wij kennis genomen over de aanslag op onze collega’s in de Aarschotstraat in Brussel.

Het Nationaal Bestuursorgaan wenst de familie van de betrokken politieagenten hun oprechte en diepe medeleven betuigen. 

Dergelijke feiten tegen politieagenten betreuren we ten zeerste.

Wij willen ook onze collega’s gedenken die eens te meer een collega en/of vriend verliezen. Tevens denken we aan de collega’s die ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt en verder moeten leven met deze traumatische gebeurtenis.

Tevens mijnheer de Commissaris-Generaal en mijnheer de Zone Chef, is dit fait geen eenvoudig fait-divers.  Ook niet voor onze buitenlandse collega’s.

Ingevolge deze aanslag ontving ik via whatsappgroep van de nationale voorzitters van onze vereniging, talloze betuigingen van medeleven.

Deze worden hieronder integraal weergegeven.

In dit kader had ik willen vragen of uw diensten deze boodschappen van medeleven zou kunnen overmaken aan de families van de getroffen politieagenten.

Steeds tot uw dienst, verblijf ik

Hoogachtend,

-----------------------------------------------------

Monsieur le Commissaire général,

Monsieur Chef de Zone,

C’est avec tristesse et incrédulité que nous avons appris l’agression de nos collègues de la rue Aarschot à Bruxelles.

L’Organe administratif national tient à exprimer ses sincères et profondes condoléances aux familles des policiers concernés.

Nous regrettons profondément de tels actes contre des policiers.

Nous voulons aussi nous souvenir de nos collègues qui perdent une fois de plus un collègue et/ou un ami. Nous pensons aussi aux collègues qui ont échappé de justesse à la mort et qui doivent vivre avec cet événement traumatisant.

En outre, Monsieur le Commissaire général et Monsieur le Chef de zone, ce fait n’est pas un simple fait divers. Pas même pour nos collègues étrangers.

À la suite de cette attaque, j’ai reçu de nombreuses expressions de sympathie via le groupe WhatsApp de la part des présidents nationaux de notre association.

Ceux-ci sont présentés dans leur intégralité ci-dessous.

Dans ce contexte, j’aurais aimé demander si vos services pouvaient transmettre ces messages de sympathie aux familles des policiers concernés.

Toujours à votre service, je reste

Respectueusement

De Vuyst Urbain

Voorzitter

Président

Präsident

President